Beszámoló a 2012-es évre

Honvédség és Társadalom Baráti Körök

Országos Szövetsége

 B e s z á m o l ó

a Szövetség 2012-ben végzett munkájáról és a 2013. évi feladatokról

     A beszámolót összeállította:

      Szelekovszky Ernő
elnök

 

Tisztelt Választmány!
Baráti köreink az alapító felhívásnak megfelelően tervezték elmúlt évi feladataikat, és ezek közül is kiemelt figyelmet fordítottak a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyének támogatására,a polgári lakosság és a katonák kapcsolatának erősítése,a fiatalok hazafiságra nevelésére, valamint a Kárpát-medence

népei közötti bizalom megszilárdítására. Támaszkodtak az önkormányzatok, a társadalmi szervezetek, a gazdasági, tudományos, művelődési és oktatási intézmények,a felekezetek és a mozgalmak támogatására.

 

A Választmány az elmúlt évi feladatokat a következő fő célkitűzések alapján határozta meg:

 

–         a Honvédelmi Minisztérium aktuális terveinek, törekvéseinek mennél szélesebb körű megismertetése;

–         a társadalmi párbeszéd fenntartása és kiterjesztése;

–         a katonák reputációjának növelése;

–         a fiatalokkal való intenzívebb foglalkozás;

–         a hagyományőrzési tevékenység elmélyítése;

–         a kulturális, sport és szabadidő tevékenység összehangolása;

–         a szomszéd népekkel való kapcsolatrendszer szélesítése, végül

–         az országos és helyi szervekkel és szervezetekkel a kapcsolatok fenntartása.

 

Kiemelt célunk tehát hazánk védelmi feladatainak bemutatása és a honvédség iránti közbizalom erősítése, továbbá a civil lakosság és a térségben szolgálatot teljesítő katonák kapcsolatának javítása, valamint a haza védelme iránti elkötelezettség elmélyítése. Szervezetünk híd a civil lakosság és a honvédelem szerepkörében hivatásos és szerződéses szolgálatot adó állomány és szervezet, vala-

mint hozzátartozói köre  közötti emberi és szakmai kapcsolatok eredményes hatékonysággal bíró együttműködés állapotainak és helyzeteinek normatív, alapvető igényű rendezésében.

 

Mindezen lényeges és meghatározó jellegű feladatokat a szervezeteink a következőképpen oldották meg, előrebocsájtva, csak utalni tudok egy-egy tevékenységükre, egyáltalán nem vállalkozva a teljességre, mert az általuk végzett munka olyan sokrétű és annyira tartalmas, hogy csak a kiemelkedőket tudom megemlíteni.

 

 

 

 

 

 

Szervezetünk struktúrája és a szervezeti életünk

 

A Választmány az elmúlt évben 3 alkalommal ülésezett. Állásfoglalt az időközben végzett munkáról, jóváhagyta a kitűzött feladatokat, határozott a tagszervezetek anyagi támogatásáról, jóváhagyta új tagszervezet felvételét a Szövetségünkbe és döntött kitüntetési javaslatokban.

 

Az elnök, az alelnökök és az ügyvezető titkáregyeztetett feladatmegosztással végezte munkáját.

 

A tagszervezetek struktúrájakülönböző. Befolyásolja természetszerűleg lakóhelyük népessége, azaz kistelepülésen működő szervezetünk kevésbé munkacsoport – tagolt, hiszen a szervezet létszáma is alacsony, továbbá befolyásoló tényező a fennállási időtartam is, mivel még pld. az önszerveződés kezdeti stádiumában van, vagy éppen a helyi ismertsége még szintén az elején tart.

Ugyanakkor a nagyobb szervezeteinkben pedig már tematizált szekciók, illetve munkacsoportok működnek, vagy egy-egy  rendezvény előkészítésére és lebonyolítására alkalmanként jönnek létre. Pl: Székesfehérváron, Debrecenben, Budapesten, Várpalotán, Nyíregyházán, vagy a Bornemissza János Hagyományőrző Egyesületnél.

 

Valamennyi szervezetünk jóváhagyott feladat és ütemterv szerint dolgozott, működésük során lényeges probléma nem merült fel az elmúlt  évben.

 

 

Szervezetépítés

 

 

Az év elején a Honvédelmi Minisztérium és a Vezérkar illetékes vezetőivel – Dr Simicskó István parlamenti államtitkárral, Dr. Benkő Tibor vezérkarfőnökkel, Dr. Márki Gábor védelempolitikai államtitkárral, Dr. Szarka Gábor kabinetfőnökkel és Dr. Orosz Zoltán vezérkarfőnök helyettessel-  folytatott megbeszéléseken egyeztettem szervezetünk aktuális feladatait, az együttműködés lehetőségeit és területeit. Az egyeztetés főbb konklúziói:

 

 

–         a HTBKOSZ-re, mint a honvédség és a civil társadalom közötti összekötő

szervezetre, a kapcsolattartás fontos elemére a jövőben is egyre nagyobb szükség van és erre a jövőben is számítanak,

 

 

–         igénylik, hogy szervezetünk terjeszkedjen tovább, s fedje le az ország ré-

gióit,

 

–         a szervezetépítéshez biztosítanak minden segítséget, valamint  az illetékes

egységek parancsnokai is messzemenő támogatást nyújtanak,

 

–    negyedévi rendszerességgel konzultációs értekezlet  keretében tájékoztat-

ják az ernyőszervezetek vezetőit a Tárca aktualitásairól és ezeken kikérik

a szervezetek ezekkel kapcsolatos véleményét.

 

 

Ez a legmagasabb szintű megtámogatás megerősített bennünket abban, hogy a főhangsúlyt az elkövetkezőkben is a munkánk további tartalmasítására és a szervezetépítésre  helyezzük.

.

Egy helyen alakult az év során baráti kör: a Hadtörténeti       Intézet és Múzeumban több helyen pedig a közvetlen előkészítő stádiumban van.

 

Szeretettel köszöntjük az újonnan alakult és alakulóban levő baráti körök vezetőit és minden tagját, eredményes, jó munkát kívánunk nekik!

 

 

A kapcsolatrendszer

 

A fő hangsúlyt a nyilvánosság biztosítására és a lakossággalfenntartott folyamatos információ cserére helyeztük. Folyamatosan tájékoztattuk a közvéleményt a honvédelem ügyéről és Magyar Honvédség helyzetéről. Szoros kapcsolatot alakítottak ki a tagszervezetek az iskolákkal és a helyi önkormányzattal (Budapest, Székesfehérvár, Debrecen, Mosonmagyaróvár, Rendőrmúzeum, Táborfalva stb.)

 

Korrekten alakult a  Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Iroda munkatársaival a kapcsolatrendszer, bár visszalépést jelentett a korábbi évtizedes gyakorlathoz képest, hogy megszűntek a havi rendszerességgel tartott  értekezletek, s csak ritkán került erre sor. Ezeken a megbeszéléseken részt vettek az ernyőszervezetek, azaz a nagyobb, országos lefedettségű társadalmi szervezetek a BEOSZ, a Magyar Tartalékos Katonák, a HOHE, a Nyugdíjas Szervezet, a Huszár Hagyományöző és a Honvéd Kulturális Egyesület vezetői is. Itt mód nyílt a sokirányú tájékozódásra, eszmecserére, programegyeztetésre, egymás rendezvényeinek erősítő támogatására, s ami a legfontosabb, hogy első kézből kaptunk információt a tárca aktualitásairól. Javasolom ezen munkabeszéléseknek ismételt, gyakoribb bevezetését.

 

Hasonlóan kedvezően alakult a tagszervezeteink és a helyi katonai szervek közötti kapcsolat is. Különösen a Székesfehérvári Baráti Kör és a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága, a Mosonmagyaróvári és a Győri baráti körök,valamint a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, a Szentendrei Baráti Kör és a Szentendrei Kiképző Központ –Altiszti Akadémia ,a Debreceni baráti kör és a Bocskai István Lövészdandár, valamint a Tatai Baráti Kör és a 25. Klapka György Lövészdandár  között.

 

Már természetesnek mondható, hogy testvér társadalmi szervezeteinkkel a kapcsolatrendszerünk kedvezően alakult, mind a vezetői mind a tagszervezeti szinten. A nyugdíjas klubokkal és a BEOSZ helyi szervezeteiveléletszerűen együtt dolgoznak baráti köreink, kiemelem Tatát, Szentest, Sárospatakot, Székesfehérvárt, Szentendrét, Táborfalvát, Debrecent és Jánosfalvát. Az elmúlt évben aktualizáltuk a BEOSZ-al és a  a Nyugdíjas Szervezettel  kötött együttműködési keret – megállapodást. Továbbá megállapodás keretében rögzítettük az együttműködés lehetőségeit és területeit a Magyar Honvédség Hadkiegészitő és Nyilvántartó Parancsnokságával is. Az első fontos lépést meg is tettük, Szervezetünk részéréről: Benke Tamás alezredest, titkárunkat, mint összekötőt delegáltuk az együttműködést koordináló és irányító testületbe, a Parancsnokság részéről pedig Nagy Zsolt őrnagy az összekötő tiszt. A minden baráti kör megküldte a

toborzással foglakozó tag nevét, akikkel Benke Tamás tartja a kapcsolatot.

 

 

Igazi partneri napi kapcsolati rendszer alakult a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével és a Magyar Atlanti Tanáccsal, amelyeknek célkitűzéseivel, aktualizált cselekvési terveivel azonosulunk. Az Atlanti Tanács megújított elnöksége Felkay Annát alelnököt jelölte kapcsolattartónak  a szervezetünkkel. A két szervezet több országos rendezvényén részvettünk, illetve helyi szinten előadói közreműködésüket kértük különösen: a ceglédi, a tatai, a sárospataki, a székesfehérvári, a  kecskeméti és a hevesi baráti körök esetében.

 

A Nyugdíjasok Országos Szövetségével pedig sok esetben átfedésben vagyunk, mivel tagságunk jelentős része tőlük rekrutálódik és fordítva is, azaz tagjaink közül nagyon sokan aktív munkát végeznek a nyugdíjas szervezetekben. Ezek a lehetőségek a tevékeny, sok többlet munkát vállaló embereknek  jó terepet biztosítanak, társadalmi hasznuk pedig jelentős és mérhetetlen.

 

Mérhetetlenül nagy problémát jelentett a klubok megszüntetése, mivel baráti köreink jelentős része ezekben működött. Társadalmi szervezetünk nagyrészt ezen klubhálózatra épül.  A klubok is a társadalmi kommunikáció terepei, a helyi lakosság felé nyitott intézmények, valamint a katonai szervezetek és a lakosság találkozásának szinterei  voltak. Több baráti kör mostanáig nem tudta rendezni a normális működési feltételeit, mint Tata, Hódmezővásárhely és Tápiószecső.

 

Kedvezően alakult a kapcsolatunk a HM Rekreációs ésKulturális Közhasznú Nonprofit  Kht vezetőivel. A nehezült anyagi körülmények ellenére is biztosította a terepet a Stefánia művelődési házban a munkánkhoz, sőt előadó termeit, irodáit, szemléltető eszközfelszereléseit és szolgáltatásait díjtalanul, vagy méltányos áron bocsátották rendelkezésünkre.

 

 

A Honvédelmi Minisztérium aktuális terveinek, törekvésenek mennél szélesebb körű megismertetése.

 

 

Szervezeteink a minisztériumi feladattervet veszik alapul, amelyet előző évben a vezetők ismertetnek velünk, s mi továbbítunk szervezeteink felé. De a minisztériumi vezetők és szervezeteink között fennálló jó és közvetlen kapcsolatok sok esetben lehetővé teszik azt is, hogy közvetlenül tájékozódnak az aktuális feladatokról. / Bp, Bornemisza Egyesület, Győr, SZKKE, Debrecen,Szentendre /

Az éves feladat-összeállítást legtöbb esetben a helyi, vagy a közelben levő alakulatok parancsnokaival egyeztetik. /Tata, Táborfalva, Szentes, Székesfehérvár, Győr, Mosonmagyaróvár, Debrecen./

 

Évközben pedig részt vesznek az alakulatok azon vezetői értekezletein, amelyek témáiban érintettek, és értékelik a teljesítés módját,vagy döntenek a kivitelezésben. Különösen gyümölcsöző az együttműködés: Bp, SZKKE, Művészegyüttes, Szentendre, Szentes, Tata, Táborfalva, Várpalota és Debrecen  esetében.

 

Egyre szorosabb és tartalmasabb kapcsolat alakult ki az alakulatok és szerzeteink között. A hagyományos közös rendezvényeken túl, több jó példa volt tapasztalható a megújult együttműködésre. Szervezeteink konferenciáknak adnak helyet a különböző honvédelmi témák tárgyalásához. / Székesfehérvár, Debrecen, Kazincbarcika, Tata, Kecskemét, Kecskemét, Várpalota./

 

A Budapesti,a Székesfehérvári és a Nyíregyházi, a HIM Baráti Köre, a valamint a Bornemisza Egyesület, a  közvetlen kapcsolatban van a minisztérium munkatársaival.

 

Beszámolok arról, hogy a minisztérium vezetői az elmúlt évi ez irányú tevékenységünkről elismerőleg szóltak, több tagtársunk munkáját az év során magas kitüntetéssel jutalmazták.  A múlt év során a tárca vezetői, mindenek előtt Dr. Simicskó István parlamenti államtitkár úr és  Benkő Tibor altábornagy úr méltatták szervezetünk fontosságát, törekvéseiknek a társadalom felé történő magyarázatát, elfogadtatását és az ezekben elért eddigi meghatározó jellegű súlyunkat.

 

 

 

 

 

A társadalmi párbeszéd fenntartása és kiterjesztése

 

 

Három témát emelek ki,amelyek kivétel nélkül mindenütt a párbeszéd alapját képezték: az Európai Unió aktuális kérdései,a NATO szövetségi rendszerünk feladatai és ebben helyünk, szerepünk, vállalásaink,valamint honvédségünk missziós tevékenysége.

 

Ezekben a kiemelt témákban előadásokat, fórumokat és kerekasztal megbeszéléseket tartottak szervezeteink. Kiemelendők: Székesfehérvár, Nyíregyháza, Tata, Sárospatak, Szentes, SZAKE, Rendőrmúzeum, Kecskemét, Bornemisza J. Egyesület, és Szentendre. Nagyon hatásos és eredményes az a székesfehérvári, már visszatérő és újabban a debreceni gyakorlat, hogy ezekben a témákban a város és a megye igazgatóinak,tanárainak tartanak közismert előadókkal egész napos értekezleteket, ezenkívül kerekasztal  vitadélutánokat a helyi szervek-szervezetek vezetői részére.

 

Nagy körültekintéssel készíttette elő a sárospataki baráti kör a  nyári tábor – egyetem szervezési teendőit  és az előadások témát, valamint a felkért előadókat, tekintettel arra, hogy ezeken a tanárokon, művelődési szakembereken túl, hazai és a határon túli egyetemisták,  valamint  felnőttek  is részt vesznek. A SZAKE, a Bornemisza J. Egyesület, a Mosonmagyaróvári,a Hódmezővásárhelyi, Székesfehérvári és a Nyíregyházi, Mosonmagyaróvári, Bornemisza János baráti körök által nyaranta megrendezésre kerülő középiskolai táborokban pedig a fiatalok által érthető formában adják elő ezeket a témákat.

 

A Székesfehérvári Baráti Kör a Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társaságával karöltve az MH ÖHP támogatásával az idén is megrendezte a hadisírok ápolását célul megfogalmazó magyar és határon túli szervezetek részvételével a „Közös Európában együtt emlékezünk” nemzetközi konferenciát. A szervezet által 2008-ban útjára indított mozgalom egyre karakteresebben fogalmazza meg álláspontját, és egyre sikeresebben végzi az emlékek megőrzése feladatait. A V4 országok hadisír gondozásával foglalkozó civil szervezeteivel egy felhívást tettek közzé, melyben javasolják, hogy 2014-től november 11-e legyen a harctereken elesett katonák európai napja. Felhívják a baráti köröket a kezdeményezéshez csatlakozásra.

 

 

 

Az állandó informálás, programajánlás és utolérhetőség érdekében szervezeteink nagy része internetes weblapot üzemeltet. Arra kérem a tagszervezeteink vezetőit, hogy kísérjék figyelemmel egymás honlapjait, s olvasóikat is késztessék erre. A körinformáltságon kívül az egyes eseményekhez való csatlakozásra is mód nyílik ez által. Szervezetünk központi honlapja teljesen megújult. Új modern, jól átlátható és kezelhető formátumban jelenik meg. A szükséges bejelentéseket megtettük, engedélyeket beszereztük és az anyagikat befizettük. A lap gondozója Vadady Attila a Kp-i Tiszti ház informatikus munkatársa, aki a legutóbbi kibővített választmányi értekezleten részletes ismertetést tartott a müködtetésről.

 

 

Javaslatunkra, ahol nincs helyben alakulat, azok a szervezeteink a régió közelében levő parancsnokságaival  vették fel a kapcsolatot. A honvédség vezetői ebben nagy segítségünkre voltak. Ezt a lehetőséget hasznosítja Mosonmagyaróvár, Nyíregyháza, Eger, Szeged és Jánoshalma.

 

A helyi civil szervezetekkel való kapcsolat, a rendezvények közös szervezése, a kölcsönös mozgósítás meghatározó jellegű. Így még inkább be lehet épülni a település közéletébe. Ez a törekvés valamennyi körünket jellemzi. Mintaszerű ebben: Székesfehérvár, Bp, Szentendre, Kecskemét, Tata, Győr, a Bornemissza Egyesület és Táborfalva. Egyre több helyen erősödnek és töltik be társadalmi szükségszerű feladataikat a Civil Fórumok, amelyekhez jól kapcsolódnak és integrálódnak a helyi baráti köreink. / Székesfehérvár, Mosonmagyaróvár, Győr és Várpalota/.

 

 

 

 

 

A fiatalokkal való intenzívebb foglalkozás

 

 

Az elmúlt évben tovább sikerült bővíteni a fiatalokkal való találkozások módozatait. Mindenek előtt kiemelendők a SZKKE ez irányú eredményei. Tevékenységüket két csoportban határozzák meg, nevezetesen a diák, valamint a tanári tagozatban. A diáktagozaton belül négy területen foglakoznak a fiatalokkal:

 

Közismeret, általános műveltség: Eu-állampolgársági vetélkedő; Örökségünk 48-történelmi Vetélkedő; Magyarország az én hazám-honismereti vetélkedő.

Művészeti nevelés: vers-és prózamondó verseny; nyári diákszínjátszó tábor. Egészségnevelés: drog-prevenció, konferencia

Hazafiságra nevelés: hazánk az Unióban és a NATO-ban.

 

A tanári tagozat esetében mindenek előtt iskolai-civil kapcsolati konferenciák, kerekasztali megbeszélések dominálnak, valamint a szabadidő helyes és célszerű hasznosítását elemzik.

 

A Bornemisza J. Egyesület a fiataloknak a hagyományőrzésre irányítja a figyelmét számtalan, érdekesebbnél, érdekesebb rendezvényeken, vetélkedőkön keresztül, mint a Tavaszi Hadjárat rendezvénysorozat, a Korok fesztiválja nagyszabású rendezvényen: viselet és fegyverzet-bemutató, a Gyulaffy Napokon az 1500-as évek törökkori Magyarországának hangulatának megelevenítése, az egri Végvári vigasságok-on  történelmi játékbemutatás, a Buda Eliberáta társrendezése, stb, hogy csak az országosan is ismert és közkedvelt rendezvényeket említsem. Ez mind-mind megelevenített hagyományőrzés és a katonai reputáció gondozása !

 

A Mosonmagyaróvári Kör, amely eleve középiskolára épül, minden szervezet programban az ifjúság vesz részt. Folyamatosan szerveznek különféle közismereti,egészségügyi,tantárgyi,hagyományőrző és szabadidős foglakozásokat,verse-

nyeket. Cserkésztábort szerveztek a diákoknak. Rádiós szakkörük külföldi megmérettetéseken is részt vesz.

 

A Székesfehérvári Baráti Kör együttműködve a honvédelmi nevelést magas szinten végző általános iskolákkal kiemelt szerepet vállalt az ifjúság aktivitásának erősítésében, ennek részeként országos ifjúsági honvédelmi versenyt hirdetett. Megszervezte a „Kész a csatára a sereg!” című városi honvédelmi vetélkedőt és a Zánkai Ifjúsági Centrummal közösen a „Számháború 2011” versenyt.

 

 

Rendkívüli történelem vagy osztályfőnöki órák keretében az Eu kül- és biztonságpolitikát, különösen a terrorizmus elleni küzdelem napi valóságát, valamint a transzatlanti politikát bemutató előadások, konzultációk, bemutatók zajlottak. / Nyíregyháza, Várpalota, Szentendre, Sárospatak, Győr, Tata/

 

A Budapesti  Baráti Kör a szó szoros értelmében kézzel foghatóan viszi emberközelbe katonai hagyományunkat.Az ország lekülönbözőbb településein rendeznek makett kiállításokat és versenyeket. Ezek legtöbbje egyben nemzetközi jellegű és méretű is. Ilyenekre került sor az év során például: Dabason, Mosonmagyaróváron, Szolnokon, Budapesten több helyszínen, hogy csak egy párat említsek. Külön elismerés azért, hogy részvételükkel nívósították a ZMNE nyílt napi rendezvényeit. Mindezeken túl sikerrel részt vettek a bécsi, a koprovnicei, a budejovicei makett versenyen és kiállításon. A leghálásabb közönség ezeken az összejöveteleken természetesen az ifjúság. Igazi motiváló alkalmak!

 

A Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre a szó szoros értelmében hagyományözést és ismeretterjesztést végez azzal,hogy a hazai rendvédelem történetét bemutató értékes kiállítási anyagot állított össze. Ezt az egyedülálló bemutatót azután több bel és külföldi helyszínre is elviszik. Valamennyi helységben országgyűlési képviselők,polgármesterek nyitják meg a kiállításokat és nyilatkoznak messzemenő elismertséggel az anyagokról,így pl. Vásárosnaményban, a Nyíregyházi Főiskolán, Nyírbátorban, Boconádon,stb.

Minden kiállítás alkalmával sor került a rendvédelmi é a honvédelmi szervek történetének szóbeli bemutatására, illetve az Egyesület bemutatására is.

 

Mindezeken felül állandó kiállításunk van Vámosatyán, ahol végső célúk egy látványtár múzeum létrehozása.

A helyi lakosokon kivűl az iskolások keresik fel szervezetten a kiállítást.

Mindezeken túl közreműködtek a magyar gasztronómiai verseny szervezésében és a Kerékpáros Tisza-tó teljesítménytúra lebonyolításában is.

Már több felsőfokú tanintézetben működik Baráti kör. Ezeken a helyeken minőségileg tudtunk előbbre lépni. A Szegedi Tudományegyetem Baráti Köre zömmel bölcsész és orvostan hallgatókból. Részükre történelmi hagyományőrző tábort szervezetek. Részt vettek a Nándorfehérvár Emléknap rendezvényein, valamint az egri Végvári vigasságokon.

További baráti kör megalakulást előkészítő tárgyalásban  vagyunk több rektori hivatallal és a hallgatói önkormányzattal. Hangsúlyozom, hogy valamennyi felsőoktatási intézményben már az első megkeresésünkkor nagyon kedvező fogadtatásban volt a szervezet-ajánlásunknak része mind az előadói kar, mind a hallgatók részéről.

 

 

Nemzeti Emlékhely

 

A Székesfehérvári Baráti Kör stratégiai célja az egy évtizedes munkájuk eredményeként megvalósított pákozdi Katonai Emlékpark 2011. november 07-én született törvény értelmében 2012-től Nemzeti Emlékhely! Óriási sikere ez a szervezetnek és az egész HTBK mozgalomnak!

Munkájuk eredményeként az emlékhelyet az egész nemzet magáénak tartja.

Az üzemeltetésnél viszont sok gond adódik. Tartalmi fejlesztése érdekében kezdeményezték a HM-el egy együttműködés szerződésbe rögzítését. A céljuk megvalósulni látszik, mivel a HM is üzelttársként csatlakozik a Nemzeti Emlékhelyet működtető kft-be. A baráti kör társtulajdonosként részt vesz a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (KEMPP)-ben. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása mellett keresték a működtetés hatékonyságának lehetőségeit, segítik a park népszerűsítését.

Egy helyi céggel jelenleg keresik egy katonai történeti kalandpark kialakításának a lehetőségeit.

Mindezekkel kapcsolatban elismerésünket fejezzük ki és szívből gratulálunk!

 

 

                 Az Erdélyben végzett munkálataink

 

Elsősorban a Nyíregyházai Vay Ádám Baráti Körnek vannak itt rendkívül értékes eredményei.

 

A hagyományoknak megfelelően megrendezték a magyar-magyar ifjúsági tábort a határon túli és az anyaországi diákok részére.

 

Befejezték a nyergestetői 1848-as emlékmű környezetének rendezését, felújítását.

 

Befejezés előtt áll  az ojtozi szorosban a sósmezei honvéd temető felújítása. A problémát a a sírhelyek névszerinti beazonosítása jelenti.

 

Szintén befejezéshez közeledik Sepsiszentgyörgyön  a katonai emlékmű felújítása.

 

Bekapcsolódtak három emlékhely felújításába, nevezetesen: a pásztorbükki kápolna, a Márton Áron múzeum, valamint a Gábor kerti kereszt rendbehozatalába.

 

Felvették a kapcsolatot a dévai szórvány magyar iskolával, és Böjte Csaba testvér bemutatta az árvaházat. Az iskolában jelenleg 600 magyar gyerek tanul. Részükre 1000 EUR értékű tanfelszerelést vásároltak. Közreműködtek az árvák az örökbefogadásnak szervezési munkálataiban.

 

A sepsiszentgyörgyi Rotary Clubbal közös anyagi ráfordítással felújították a kovásznai árvaházbeázó tetőszerkezetét és a tetőtérben új férőhelyeket alakítottak ki.

 

Sepsiszentgyörgyön a helyi önkormányzattal és a Rotary Klubbal együttműködve egy új árvaházat hoztak létre. Ide minden gyermeket befogadnak. A feltétel az, hogy az árvaházban egymás közt magyarul kell beszélni.

 

Jelenleg a Házsongárdi temető gazdátlan öreg sírjainak a megmentésén fáradoznak.

 

Itthon, anyagi lehetőségeik keretein belül tovább folytatták a még működő honvédelmi klubok, és honvédelemmel foglalkozó középiskolák támogatását.

 

Összességében még mindig tudják a tervezett feladatokat finanszírozni. Viszont szerintük is, a jövőt illetően a gazdasági nehézségek és a HM passzivitása miatt egyre nehezebb lesz pénzt szerezni a civil szférába.

 

Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki elnök úrnak!

 

 

 

Külföldi  kapcsolataink

 

 

A Sárospataki Baráti kör a Kárpát-aljai és a Felvidéki magyarokkal tart fent szoros kapcsolatot. Meghívja rendezvényeikre, a Főiskola szakmai továbbképzéseire a kontakt személyeket és az érdeklődőket. Kiemelendő a közreműködésükkel létrejött Kassai Baráti Kör, amellyel napi kapcsolatban vannak és segítik működésüket.

 

A Székesfehérvári Baráti Kör az elmúlt évben a gyergyószentmiklósi emlékhely megóvási és népszerűsítési munkálataiban vállalt részt. Valamint a környék rendezési munkálatait végezték.

 

A Mosonmagyaróvári Baráti Kör olasz, a Budapesti Baráti Kör és a Bornemisza János Hagyományőrség Egyesület pedig  osztrák,szlovák, német és cseh kapcsolatokat tart fent és vesznek részt egymás rendezvényein , illetve versenyein.

 

 

 

Jelentősebb társadalmi rendezvényeink

 

Az előző év kiemelkedő rendezvénye volt az Országos Szervezetünknek a Szentendrei Baráti Körrel közösen megrendezett: HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM 56 című konferencia, amelyet az 56-os Forradalom és Szabadságharc 55 éves évfordulójának tiszteletére rendeztünk.

 

A konferenciát gazdagította Székely Kornél művész EMLÉKEZZ EURÓPA című kiállítása, amely képileg és szövegszerűen is bemutatta valamennyi Kelet-Európai ország népeinek küzdelmét és az azt követő szörnyű megtorlásokat a szovjet diktatúra alatt.

 

Vezérezredes úr ott helyben úgy intézkedett, hogy ez a kiállítási anyag valamennyi alakulathoz jusson el és a helyi civilekkel közös rendezvényen emlékezzenek a diktatúra szörnyűségeire. A vezérkar illetékeseivel összeállítottuk a kiállítási anyag időrendi tervezetét és ennek megfelelően van „úton” a csapatoknál.

 

 

A Székesfehérváriak A Háborús Emlékhelyeket Gondozó Társasága segítették a harcokban elesett, a városhoz kötődő katonák sírhelyeinek, emlékeinek felkutatását, ápolását.

 

Egyik tagtársuk 2009 évben vállalta, hogy felkutatja a város katonasírjait. A tanulmány elkészült és a kiadás előkészítése folyamatban van.

Májusban kezdeményezésükre közös sir keresést és felújítást tartottak, nagyon sok szervezet csatlakozott a felhívásukhoz, így novemberre minden általuk ismert katonasírt sikerült megtisztítani. A gondozásukat a szervezetek felosztották egymás között, így remény van arra, hogy nem lesznek elhagyott állagú sírokban a város katonái. Kezdeményezésük hatása az is, hogy más szakmák is megindultak eleik emlékét rendezni!

 

 

Közös kutatást végeztek a nagyváradi Pro Patria Partium egyesülettel, az első világháborúban együtt harcolt fehérvári és nagyváradi katonák emléke megőrzése érdekében. Az ősz folyamán elkészült és felavatásra került a váradiak első, az első és második világháborúban  elesett hőseire emlékeztető gúla.

 

Pákozdon az idén is megrendezésre került a Honvédelmi Minisztérium és a a fehérvári Baráti Körünk szervezésében az emlékező ünnepség, valamint a csata felelevenítése. Hasonlóan a korábbi évekhez, most is nagyszámú érdeklődő volt, még a távol eső megyékből is.

 

Az elnökség tagjai részt vettek a Honvédelmi Minisztérium, a hozzá tartozó, intézmények, az ernyőszervezetek, valamint a jelentősebb civil szervezetek rendezvényein, a baráti körök vezetői is regionális és helyi szinten képviselték szervezeteiket.

 

 

Nyári egyetemeink

 

 

Sajnálatos körülmények miatt, a szentesi baráti kör erőfeszítései és utánjárásai  ellenére  az elmúlt évben nem tudat megrendezni az akkreditált, nagy múltú Tiszai Nyári Egyetemet.

.

A másik jelentős felsőfokú továbbképzési hely a: ME Sárospataki Comenius Tanárképző Főiskolán működő Baráti Kör.  Itt elsősorban a különböző civil szervezetekben tevékenykedő társadalmi munkásoknak, tanároknak, egyetemistáknak és a határon túlról érkezetteknek nyújtanak szellemi muníciót katonapolitikai, biztonságpolitikai és társadalompolitikai kérdésekben Valamint terepet biztosítanak szakmai és módszertani vitákhoz, illetve tapasztalatcserékhez, mindezeket összekötve a nagy történelmi múltú város kulturális kínálatának igénybevételével. Az elmúlt évben is rendkívül hasznos előadások és foglakozások voltak.

 

Az elmúlt évben méltánylandó téma feldolgozása vette kezdetét az egyetemen. A 40 éves diktatúra történéseinek a feldolgozásába kezdtek. A hitelesség érdekében a történelmileg illetékes személyeket kérték fel előadás tartásra. Így a Politikai Elítéltek Közössége, a Recski Szövetség, a TIB és a POFOSZ elnökeit, valamint az ezen időszak jeles kutatóit.

 

Ezeket az előadásokat nyílttá tették, s ezért a városból is jelentős érdeklődő vett részt ezeken a rendkívül érdekes és értékes  előadásokon.

 

Az egész képzésről az általános vélemény az volt, hogy a résztvevők sok információt kaptak a jeles előadóktól, a viták pedig nagyon épületesek voltak számukra.  A  továbbképzés egyben szakmai tapasztalatcsere lehetőséget is biztosított a  résztvevőknek. Programok egyeztetésére, rendezvények összehangolására, közös akciók szervezésének előkészítésére nyílt alkalom. A szakmai napirendeket értékes kulturális programok követték, amelyek keretében felkeresték a  város nevezetességeit,a világhírű könyvtárat, a várat, a múzeumot és kellemes séta keretében ismerkedtek a szépen fejlődő várossal.

 

Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki Dr. Nagy László elnök úrnak és az egyetem szervezésében és lebonyolításában közreműködőknek!

 

 

  Pályázatok, szponzoráció

 

Örömmel jelenthetem a Választmánynak, hogy ezen a téren is  előre léptünk. Ez azért is kedvező, mivel a központi támogatásunk a 2002 évhez viszonyítva – amikor 22,5 millió Ft volt, közel ötödére, azaz 4 millió Ft-ra csökkent, viszont az elmúlt évben is sikerült a pályázati és szponzorációs lehetőségekkel finanszírozni szervezeteinket.

 

Melyek voltak ezek a források? Mindenek előtt központilag a HM Kommunikációs Iroda munkatársaival feladat átvállalási tárgyalásokat folytattunk,s ennek eredményeként kaptuk a fent említett 4 millió Ft-ot. Tagszervezeteink egyrésze pedig élt az Iroda által kiírt pályázati lehetőségekkel. Ezáltal többen nyertek támogatásokat a rendezvényeikhez. Továbbmenve a jelentős szponzori pénzösszeget kapott a Sárospataki baráti kör a PEK-től, a Recski Szövetségtől, a TIB-től és a POFOSZ-tól, a Székesfehérvári baráti kör is több helyi és országos szervezettől, valamint a Nyíregyházi kör elsősorban az erdélyi értékmentő tevékenységéhez.

 

Több baráti kör kapott közvetlen segítséget a katonai szervezetektől, mint Tata, Várpalota, Debrecen, Mosonmagyaróvár, Szentendre,Székesfehérvár és Táborfalva.

 

A baráti körök jól éltek a helyi szponzorációs lehetőségekkel, nem csak úgy, hogy effektív finanszírozást kaptak, hanem ingyen, vagy kedvező feltételekkel jutottak rendezvényi helyekhez, előadókhoz, vagy éppen ajándék tárgyakhoz. Budapest, Nyíregyháza, Rendőrmúzeum, Bornemissza J. Egyesület, SZAKE stb. Külön kiemelem a Budapesti és a Nyíregyházi Baráti Kört, akik messzemenően feltérképezik és felkutatják a helybeli szponzorálási lehetőségeket és késztetik őket a programjaik támogatására.

 

Ezek a pályázati és szponzori lehetőségek megkeresései és megragadásai is a baráti körök innovativitását, életképességét, s fungálásuk feltétlen biztosítását mutatják nemes céljaik elérése érdekében.

 

 

 

 

 

A kulturális tevékenység és a hagyományőrzés

 

 

 

A Sárospataki Kör megkülönböztetett figyelmet szentel a helyi szabadsághősök emlékének, akik a Főiskolán ,a Református Kollégiumban tanulmányaik során szereztek mély ismeretet hazaszeretetből és váltak országos, sőt nemzetközi hírű emberekké.

 

 

Hazai viszonylatban  országos eseménnyé nőtte ki a Pákozd-Sukoró-i rendezvénysorozat, az ehhez kapcsolódó kerekasztal beszélgetések, konferenciák, kiállítások, tárlatok, megemlékezések és a nevezetes csatát felelevenítő, hagyományápoló, korhű jelenetek.

 

A Baráti Körök kulturális tevékenységének hagyományosan gerincét képezik változatlanul a kiállítások rendezése, színházlátogatások szervezése, vetélkedők tartása, élménybeszámolók meghallgatása, a Honvéd Művészegyüttes előadásainak megtekintése, tárlatok felkeresése. Országjáró túrák szervezése, s egyre több külföldi kirándulás lebonyolítása. Itt kiemelés nélkül valamennyi kör nevét említhetném.

 

Végezetül mindannyian kötelesség szerűen vállalják a helyi kegyeleti helyek, emlékművek gondozását, s az ehhez kapcsolódó történelmi megemlékezések rendszeres megtartását.

 

 

 

 

Tisztelt Választmány!

 

 

Értékelő beszámolóm végén Baráti Köreink egy-két kiemelkedő eredményéről és gondjáról külön kívánok szólni, azért is, hogy örömeikben és nehézségeikben osztozni tudjunk.

 

Először is ismételten örömmel tájékoztatom a Választmányt, hogy  újabb Baráti Körrel bővültünk, nevezetesen: a HIM baráti körével. Kérem a Választmány szíves tudomásul vételét, s egyben kívánunk Nekik sikeres munkát!

 

Az egyes Baráti Köröknél az elmúlt évben  jelentős taglétszám bővülés következett be, a legkiemelkedőbb a Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesületénél volt. Szívből gratulálunk, s további eredményes munkát kívánunk!

 

 

Emlékeztetem a T. Választmányt, hogy döntésének megfelelően az elmúlt évben a Gyuricza emlékgyűrűt: Gereben Andrásnak, ügyvezető titkárnak adományozta, amelyet Székesfehérváron az ünnepség keretében adtam át részére. Sárközi József a Tatai Baráti Kör  elnöke pedig Tóth Zsigmond Emlékplakett elismerésben részesült.  További eredményes munkát kívánunk részükre!

 

 

Befejezésül köszönetemet fejezem ki a baráti köröknek az elmúlt évben végzett áldozatos, fáradalmat nem ismerő, szabadidejük jelentős részét igénylő, a magyar honvédség ügyét támogató és a civil szféra jelentős részét érintő eredményes munkájukért. Köszönöm továbbá, hogy beszámoló anyagaikat részemre megküldték, ez sokat jelentett a személyes tapasztalataimon túl az összesítésnél. Közel sem tudtam mindenre kitérni, ezért szokásomhoz híven, az idén is feltettem a honlapunkra, olvassátok el egymás beszámolóit, mert ez által annak minden részlete szó- szoros értelemben közkincsé válik.

 

 

 

 

 

Tisztelt Választmány!

 

A 2013. évi program- és cselekvési tervet szervezeteink megküldték. Áttanul-mányozva ezeket megállapítottam, hogy szerepel bennük minden, a HM által javasolt és a mi részünkről külön is fontosnak tartott feladat. Nem akarom valamennyit felolvasni, mivel  a szervezeteinktől megküldött anyagokat körlevél mellékleteként megküldtem minden baráti körnek, így mindenki informálódni tudott róluk.

 

 

Egy.egy pár érdekesnek kínálkozó programra azért felhívom a figyelmüket:

 

Bornemisza János Hagyományőrség Egyesület részt vesz a az egri Végvári Vigasságok rendezvényen,

A Budapesti Baráti Kör: a bécsi makett kiállítás és versenyre megy,

A Ceglédi Baráti Kör: „Munkaerő piaci modellek és e-szolgáltatások a teleházban”  Eu projektben működik közre,

A Debreceni Baráti Kör: előadássorozatot tart Hősök nyomában a Donnál témakörben ,

A SZKKE: ismét megrendezi 3 témakörben az országos középiskolai versenyt,

A Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre: a nagysikerű kiállítási anyagát országos körútját szervezi,

A Jánoshalmi Baráti Kör: videó anyagokkal színesített hadtörténeti sorozatot rendez,

A Mosonmagyaróvári Baráti Kör: IX. alkalommal megrendezi az Országos vers és –prózamondó versenyt,

A Nyíregyházi Baráti Kör:folytatja a Házsongárdi temetőben levő magyar síroknak a rendbehozatalát és az idén is megrendezi a határon innen és túliak történelmi-kulturális táborát a fiatalok részére Sepsiszentgyörgyön,

A Sárospataki Baráti Kör: szakmai és módszertani segítséget nyújt a Komáromi Selye János Egyetem Baráti Körének megalakulásához és megrendezi a Nyári Egyetemet,

A Székesfehérvári Baráti Kör: az idén is megrendezi a Pákozd-i emlékezéssorozatot, valamint helyszint és programot biztosít a HTBKOSZ Országos Találkozójának,

A Szentendrei Baráti Kör:Katonanóták és katonadalok címmel kórustalálkozót rendez,

A Tatai Baráti Kör: aktuális emlékünnepeket szervez,

A Várpalotai Baráti Kör: a honvédség aktuális kérdéseivel kapcsolatban fórumokat szervez,

A Kalocsai Baráti Kör:”Tavaszi hadjárat 1849-2012” címmel hadtörténeti vetélkedőt rendez a közép és általános iskolás tanulóknak,

A Kazincbarcikai Baráti Kör: megkezdték a helyi 1848-49-es honvéd síremlékek helyreállítását.

 

 

 

Szelekovszky Ernő
elnök

 

 

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük